In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
Opdrachtnemer: Aurora Vita
Gezamenlijk worden Opdrachtgever en Opdrachtnemer “Partijen” genoemd.

Toepasselijkheid

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en iedere aanbieding c.q. levering van producten en/of diensten. tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover zulks  door beide partijen voorafgaand aan de uitvoering van enig Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

• De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

• Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op reeds lopende overeenkomsten na schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Totstandkoming van de overeenkomst 

• Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig zoals aangegeven in de aanbieding. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Prijsopgaven zijn gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden en kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Herberekening bij wijzigingen in werkzaamheden of prijsstijgingen kunnen worden toegepast waar opdrachtnemer dit nodig acht. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten

• De gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten tenzij anders overeengekomen. 

• De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de getekende offerte door Opdrachtnemer is ontvangen en voor akkoord getekend aan Opdrachtgever retour is gezonden, dan wel op het moment dat de werkzaamheden door Opdrachtnemer daadwerkelijk zijn aangevangen. Hierna wordt een Overeenkomst ook wel opdracht genoemd. 

• De Overeenkomst is een Overeenkomst van opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, art 400 e.v. BW

Duur van de overeenkomst

• De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer treedt in werking op de dag van ondertekening, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

• Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De overeenkomst is dan vervolgens maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden.

Uitvoering van de opdracht

• Opdrachtnemer bepaalt, in goed overleg met de Opdrachtgever, de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit nooit een fatale termijn. Opdrachtnemer draagt zorg voor  het creëren van originele en passende content binnen de gestelde termijn. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de engagement en of groei in volgersaantallen.

• Opdrachtnemer kan pas dan meerwerk verrichten dan waartoe opdracht is verstrekt en aan Opdrachtgever in rekening brengen, nadat Opdrachtgever hiervoor – voorafgaand aan het meerwerk – toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden verwacht. 

• Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever schriftelijk overeenstemming te hebben bereikt, tenzij de aard van het werk, dan wel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming niet kan worden afgewacht.

• Indien Opdrachtgever van oordeel dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen een maand na constatering van de hiervoor bedoelde tekortkoming, dan wel binnen een jaar nadat de kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

• De opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij overschrijding van de overeengekomen levertijd of geconstateerde gebreken, anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

• Indien aan de zijde van Opdrachtnemer gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is Opdrachtnemer zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten

Ter beschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever 

• Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen. 

• Opdrachtgever staat in voor de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of vertragingen die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie verstrekt door de opdrachtgever.

• De Opdrachtnemer zal de verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en zal deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden bekendmaken, behalve voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

• Indien voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

• Voor de doeleinden van deze clausule worden de volgende termen als volgt gedefinieerd: 

– “Intellectueel Eigendom”: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, ontwerprechten, knowhow en alle andere soortgelijke rechten. 

– “Werken”: alle creatieve werken, inclusief maar niet beperkt tot software, ontwerpen, documentatie, rapporten, en andere materialen voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht.

• De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het Intellectueel Eigendom van de opdrachtgever te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behoudt de Opdrachtnemer alle rechten, titels en belangen in en op het Intellectueel Eigendom en de Werken dat is gecreëerd tijdens de uitvoering van de opdracht.

• De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de gegenereerde Werken te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in het kader van de opdracht.

• Het is niet toegestaan om de aangeleverde foto’s/video’s/designs/content, etc., in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, mits anders besproken dan wel deze in te sturen naar fotowedstrijden of op andere wijze te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Bij overtreding verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Opdrachtnemer waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

• Opdrachtgever geeft opdrachtnemer door middel van deze algemene voorwaarden toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s/video’s/designs/content voor promotie doeleinden zoals blogs, porfolio, website, social media, flyers, exposities, wedstrijden, etc. Opdrachtgever kan schriftelijk of per e-mail vóór de aangenomen opdracht aangeven hier bezwaar tegen te hebben.

Betaling en opdracht omschrijving

• Opdrachtgever stemt ermee in om alle verschuldigde bedragen zoals vermeld in de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden in Euro valuta, tenzij anders overeengekomen, door overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 

• Facturen worden elektronisch of op papier verstrekt, afhankelijk van de overeengekomen communicatiemiddelen tussen de partijen.

• Indien opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.1 gestelde termijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd   de wettelijke rente in rekening te brengen totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. Tevens behoudt Opdrachtnemern zich het recht voor om het contract te beëindigen of op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden

• Gebruik van het werk van de opdrachtnemer is op geen enkele wijze dan ook toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van opdrachtnemer niet heeft voldaan.

• De aanbetaling (30%, mits anders besproken) moet voldaan zijn voor aanvang van de opdracht/het project. Het resterende bedrag wordt betaald wanneer de opdrachtgever het resultaat heeft ontvangen. Indien er een abonnement wordt afgenomen, wordt er maandelijks door opdrachtnemer gefactureerd, waarbij eveneens de betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum in acht wordt genomen.

• Bij annulering worden er kosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van de opdracht en reeds uitgevoerd werk. Bij annulering van de opdracht 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden, wordt er 30 % in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 3 weken, wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

• In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar zijn. 

• Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

• Alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,=. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Overmacht  

• Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die redelijkerwijs buiten de controle van de partij valt en die de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert. Voorbeelden van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terrorisme, stakingen, brand, overheidsmaatregelen, pandemieën, en andere soortgelijke gebeurtenissen die redelijkerwijs niet te voorzien of te vermijden zijn.

• De partij die geconfronteerd wordt met een situatie van overmacht zal de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de aard en de verwachte duur van de overmachtssituatie.

• Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort, met dien verstande dat de partijen redelijke inspanningen zullen leveren om de impact van de overmachtssituatie tot een minimum te beperken

• Zodra de overmachtssituatie is beëindigd, zullen de partijen hun verplichtingen onder deze overeenkomst hervatten, tenzij de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst permanent onmogelijk heeft gemaakt.

• Indien de overmachtssituatie langer dan [aantal dagen] voortduurt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit de beëindiging.

Aansprakelijkheid

• Opdrachtnemer alsmede haar personeel, vertegenwoordigers, stagiaires en invalkrachten, is
 jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of
 indirecte schade waaronder winstderving, reputatieschade, dataverlies, bedrijfsstagnatie of 
 andere  gevolgschade van Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst of de uitvoering
 daarvan, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of
 bewuste roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten
 van Opdrachtnemer ofwel het een zaak of personenschade betreft in welke geval de
 schadevergoeding nimmer hoger nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de 
 aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door de verzekering is gedekt.

10.2 In afwijking van lid 1 zal indien een bepaalde garantie is toegezegd Opdrachtnemer slechts  
         aansprakelijk zijn voor directe schade, welke aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot
|       maximaal het in rekening gebrachte honorarium, dat door de Opdrachtnemer aan
         Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de
         oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in
         aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die
         werkzaamheden zijn verricht. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens
         toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien
         Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
         stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming. Opdrachtnemer is
         ook na die termijn toerekenbaar in gebreke als zij in de nakoming van haar verplichtingen
         tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
         van de tekortkoming te bevatten zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te regeren. De
         voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer
         de schade binnen 1 maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemern meldt.

• Faillissement/surseance van betaling

• Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van één van de partijen. Een andere situatie waarin een dergelijke onmiddellijke
 opzegging mag worden toegepast, is als één van de partijen ernstig tekortschiet in
 nakoming van de verplichtingen, of één van de partijen niet behoorlijk en/of tijdig vol
 doet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, nadat hij hiertoe in
 gelegenheid is gesteld en is aangemaand.

Levering van softwareproducten

12.1 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de levering van softwareproducten. Bij  
         dergelijke leveringen doet Opdrachtgever/Klant afstand van zijn retourrecht. 

Diverse

• Wanneer één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of    

vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze  voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Opdrachtnemer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Rechts- en forumkeuze

• Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht, waaronder specifiek boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

• Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Arnhem, Nederland.

Privacy en cookies

• Opdrachtnemer verwerkt  als zelfstandig verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee akkoord te gaan.

• Website afname en gebruik: Opdrachtnemer gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, welke geen inbreuk maken op de privacy. De cookies  die opdrachtnemer gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruikersgemak van de opdrachtgever. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Opdrachtnemer kan hiermee ook de website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan in de internetbrowser worden ingesteld. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van de browser.